6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Test Soruları - 3

 
Testler
Soru: 1 / 10
Hata bildir!
1. İbadete mahsus kitaplar ve eşyalar
2. Harcırah Kanunu'na göre yapılan ödemeler
3. 2022 sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıklar
6183 sayılı Kanuna göre yukarıdakilerden hangisi veya hangileri haczedilemeyecek mallardan değildir?

Yalnız 2

2 ve 3

Yalnız 1

Hiçbiri