6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Test Soruları - 2

 
Testler
Soru: 1 / 12
Hata bildir!
6183 sayılı Kanuna göre, kamu borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi kamu borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı kamu idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca kamu alacağı faiz alınarak en fazla kaç ay tecil edilebilir?

12

24

36

48