5510 Sayılı Kanun; 86'ncı Maddesi

SGK Eksik Gün Nedenleri Kodları

SGK Eksik Gün Kodları

Aylık prim ve hizmet belgelerinde (veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde) aylık çalışma gün sayısı 30 günden az olan sigortalıların, eksik çalışma (hizmet bildirimi) nedenlerini açıklamak amacıyla kullanılan iki haneli kodlardır. Eksik gün kodları, 2020/20 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren İşlemleri Genelgesinde "1.2.3.1-Eksik gün nedenleri" başlıklı bölümde açıklanmıştır. Söz konusu bu eksik gün nedenleri, açıklamaları ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eksik Gün KoduAÇIKLAMA
1İstirahat: Ay içinde raporlu olan sigortalılar bu kod ile bildirilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerdendir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
3Disiplin cezası: Disiplin cezası verilmesi durumlarında bu kod ile bildirim yapılır. Verilen cezaya dair belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
4Gözaltına alınma: Gözaltına alınan sigortalılar bu kod ile bildirilir. Gözaltına alınmaya ilişkin belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
5Tutukluluk: Tutuklanan sigortalılar bu kodla bildirilir. Tutuklanmaya ilişkin belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
6Kısmi istihdam: Kısmi süreli çalıştırılan sigortalılar bu kod ile bildirilir. Yazılı iş sözleşmesi ile ispat edilir. Noter onaylı olması halinde düzenlendiği tarihten, adi sözleşme olması halinde ise ibraz edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik olanların geçerli sayılmasına SGK tarafından karar verilir.
7Puantaj kayıtları: Tam süreli istihdam edilen sigortalılardan bazı iş günlerinde çalışmayan veya çalıştırılmayan sigortalılar bu kod ile bildirilir. Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları ile ispat edilir. Bu kayıtlar her zaman düzenlenebilir nitelikte oldukları için ibraz edildikleri tarihten sonrası için hüküm ifade eder. Ve geçmişe yönelik olanların geçerli sayılmasına SGK tarafından karar verilir.
8Grev: Grev nedeniyle sigortalıların işe gelmemesi halinde, eksik günler bu kod ile bildirilir. Resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir ve düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
9Lokavt: Lokavt halinde işçilerin eksik günleri bu kod ile bildirilir. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
10Genel hayatı etkileyen olaylar: Hayatın olağan akışına aykırı durumlar oluştuğunda eksik günler bu kod ile bildirilir. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
11Doğal afet: Sel, yangın, deprem v.b doğal afet sebepleriyle oluşan eksik günler SGK’ya bu kod ile bildirilir. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
12Birden fazla: Eksik gün sebebi birden fazla ise bu kodla bildirim yapılır. (Hem hastalıktan raporlu olması hem de kısmi istihdam olması gibi) Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
13Diğer Nedenler: Eksik gün nedeni sayılan nedenler arasında bulunmuyorsa, diğer nedenler kodu seçilebilir. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
15Devamsızlık: İşçinin mazeretsiz şekilde işe gelmemesi halinde bu kod seçilir. İşe devamsızlığa ilişkin belgeler ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik geçerli sayılmasına SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.
16Fesih tarihinde çalışmamış: Sigortalı, sözleşmenin feshinin olduğu tarihte çalışmamışsa bu kod ile bildirilir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte çalışılmadığına dair belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik geçerli sayılmasına SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.
17Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma: Ev hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek-9 kapsamında çalışanların eksik günü olması halinde seçilecek koddur. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
18Kısa çalışma ödeneği: Kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar bu kodla bildirilir. Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
19Ücretsiz doğum izni: Doğum yapan kadın sigortalıya analık istirahati sona erdikten sonra verilen izindir. Bu süreçte sigortalı bu kod ile bildirilir. Sigortalı ve işveren arasında imzalanan belge ile ispat edilir. Belgenin noter onaylı olması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder. Adi belge olması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik geçerli sayılmasına SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.
20Ücretsiz yol izni: Yıllık iznini bulunduğu şehirden başka şehirde geçirecek olan sigortalılara verilen izin durumunda kullanılan koddur. Yıllık izin belgesiyle ispat edilir. Yıllık izin defterinde yer alması durumunda her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
21Diğer ücretsiz izin: Bu kod ile bahsedilen ücretsiz izin Kanunla verilmesi zorunlu olmayan ancak işçi ile işverenin anlaşması neticesinde oluşan ücretsiz izinlerdir. Sigortalı ve işveren arasında imzalanan belge ile ispat edilir. Belgenin noter onaylı olması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder. Adi belge olması halinde her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir. İbraz edildiği tarihten sonra hüküm ifade eder. Geçmişe yönelik geçerli sayılmasına SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca karar verilecektir.
225434 SK ek 76, gm 192: 5434 sayılı Emekli Sandığına bağlı çalışanların eksik günleri bu kod ile bildirilir. 5434 sayılı Kanunun Ek 76 ve Geçici 192’nci maddesine tabi olunduğunu gösterir. Belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
23Yarım Çalışma: Yarım çalışma ödeneği alan sigortalılar bu kodla bildirilir. Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
24Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler: Bu eksik gün kodu, ay içinde yarım çalışma ödeneği alırken aynı zamanda başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması halinde kullanılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
25Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama: Sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallerde kullanılır. (5746 S.K. AR-GE Teşviki, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar, yeraltı ve yerüstü işlerde çalışan sigortalılar vs.)
26Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu: Kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeni kodu kullanılmalıdır. Resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
27Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler: Bu eksik gün kodu, ay içinde kısa çalışma ödeneği alırken aynı zamanda başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması halinde kullanılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.
28Pandemi Ücretsiz İzin (4857 G.M. 10): 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi gereği ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için kullanılan koddur. İşverenin tek taraflı beyanıyla gerçekleşir, sigortalının izni aranmaz. Bu kapsamdakiler nakdi ücret desteğinden yararlandığından nakdi ücret desteği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
29Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer: Bu eksik gün kodu, ay içinde pandemi ücret izin yanında aynı zamanda başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması halinde kullanılır. Eksik gün nedeninin niteliğine göre her zaman düzenlenebilir nitelikte olan veya olmayan belgelerle ispat edilir.

İlgili Test Soruları